ANBI

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI's (Algemeen Nut Beogende Instelling) veranderd. ANBI's worden verplicht een aantal gegevens openbaar te maken met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Onder 'Lees meer' voldoen we aan deze verplichting en geven aan waar de betreffende informatie op onze website te vinden is.

 

'Stichting Cellebroederskapel' (KvK 41078886) vormt een personele unie met met 'Stichting Beheer Kabinetorgel Binvignat Anno 1796 Cellebroederskapel' (KvK 14060573). Dat wil zeggen dat het bestuur uit dezelfde personen bestaat en tijdens bestuursvergaderingen van Stichting Cellebroederskapel ook de belangen van de orgelstichting worden behartigd.

Dat beheer bestaat voornamelijk uit de zorg voor klimaatomstandigheden, onderhoud van het orgel en incidenteel een grote restauratie (laatst in 2009). Het reguliere onderhoud wordt eens in de zoveel jaren door de firma Verschueren Orgelbouw uit Heythuisen uitgevoerd. Voor de kosten daarvan stort Stichting Cellebroederskapel jaarlijks een bedrag in een onderhoudsfonds.

ANBI-status
Voor beide stichtingen is de ANBI-status aangevraagd. Voor de orgelstichting is deze verleend. Voor Stichting Cellebroederskapel daarentegen niet. De oorzaak ligt in de wetgeving. Beheer, onderhoud en restauratie van monumentaal cultureel roerend goed (zoals de statutaire doelstelling van de orgelstichting luidt) wordt wel als een algemeen nut beogende activiteit aangemerkt. Beheer van een monumentaal onroerend erfgoed niet. Daarvoor geldt de voorwaarde dat het overgrote deel van de activiteiten het algemeen nut moeten beogen. Het verhuren van de kapel aan derden wordt niet als zodanig gezien, ook als die derden wel het algemeen nut beogen of een kerkgenootschap zijn.

Natuurlijk ontplooit de stichting Cellebroederskapel ook eigen activiteiten (bijv. de zondagmiddagconcerten). Onze statuten zijn daarop echter niet toegesneden en stammen nog uit de negentiger jaren. Het bestuur heeft zich voorgenomen de statuten aan te passen en een nieuwe ANBI-aanvraag in te dienen.

Verplichte gegevens
Op de internetsite moeten per 1 janari 2014 de volgende gegevens van een ANBI openbaar gemaakt worden:

Voor zover deze gegevens niet op deze pagina staan vermeld, is via een link aangegeven waar deze te vinden zijn.